بایگانی نویسنده: bigadmin

سبب‌شناسی توسعه نیافتگی ایران

سبب‌شناسی توسعه‌نیافتگی ایران؛ مهندس احمد آل یاسین

در مجموعه‌ی «سبب‌شناسی توسعه‌نیافتگی ایران» مهم‌ترین عاملی که از دید نگارنده پنهان نمانده و در طول مجموعه مورد بحث قرار می‌گیرد؛ کم‌دانشى نیروى کار کشاورزى در سرزمینى که تنها تولیدش تا پایان دوره‌ی قاجاریه، کشاورزى بوده‌است، اشاره دارد که خود از جنبه‌هاى مختلف مورد بررسى قرار می‌گیرد؛ بدین معنا که براساس سلطه‌ی مطلقه‌ی حکام، مالکیت […]