فیروزه ی تن

به آن هنگام چه خوش نشسته بود بر فیروزه ی تن و ان زمان که فریادت می کرد کوسه ها را سرگردان شاخه های رقصان شقایق دریایی به خود می خواندند فیروزه ی تن م.ا.جعفری  

به آن هنگام
چه خوش نشسته بود
بر فیروزه ی تن
و ان زمان که فریادت می کرد
کوسه ها را سرگردان
شاخه های رقصان شقایق دریایی
به خود می خواندند فیروزه ی تن
م.ا.جعفری