پنج مرداد به غروب نشسته است همیشه در تأخیرم گشوده است چشم نیلوفر مرداد در سکوت تیره و تار مرداب و من تماشاگر آنم هنوز! م. ا. جعفری

پنج مرداد به غروب نشسته است

همیشه در تأخیرم

گشوده است چشم نیلوفر مرداد

در سکوت تیره و تار مرداب

و من تماشاگر آنم

هنوز!

م. ا. جعفری