خاطرات نفت؛ اسکندر باران‌پوریان

700,000 

باران‌پوریان در طول خدمت سی‌و اندی سال خدمت در بخش اداری و مدیریتی شرکت نفت که دو تحول اجتماعی ایران  را که شرکت نفت یکی از مهم‌ترین ارکان آن بوده‌، به گزارش و گاهی تفسیر و تعبیر خود پرداخته است. وی در این مجموعه از حوادث روزمره و برخورد کارگران دون‌پایه‌ی شرکت نفت که به قول وی از فقیرترین اقشار مناطق نفتی به‌شمار می‌روند و از سوی مقابل، برخورد مدیرانی که در شرایطی دیگر زیست کرده و حتی گاهی به رفتارهای ملوک‌الطوایفی در حیطه‌ی شغلی خود در

این رکن اصلی و نهادی صنعت و سرمایه‌ای کشور سخن می‌گوید.

رفتار نجیبانه‌ی شرکت نفت ایران و انگلیس:

از رفتار به ظاهر نجیبانه‌ی شرکت نفت ایران و انگلیس و ایجاد شرایط زیستی برای کارکنان این صنعت و البته برای کارکنان متخصص و رده بالای آن تا نیروهای انقلابی در دهه‌ی 30 و یا 60 کشور و تأثیر و حضور این سازمان می‌پردازد!