زندگی سیاه؛ ترجمه علی جعفری

200,000 

شعرهای این مجموعه از کتاب زندگی سیاه «جک دیویس» برداشته شده است.