شعر و شهود؛

280,000 

در شعر و شهود بیش از هفتاد شعر آلمانی، از قرن هفدهم تا به امروز گردآوری شده است.