آشنایی با معنی شناسی؛ کورش صفوی

720,000 

کتاب آشنایی با معنی شناسی از چهارگانه زبان‌شناسی، تألیف کورش صفوی است.

این کتاب همراه با سه کتاب
آشنایی با تاریخ زبان‌های ایرانی، آشنایی با تاریخ زبان‌شناسی و آشنای با نظام‌های نوشتاری ، در یک مجموعه چهارجلدی به مخاطبان ارائه می‌شود.