کتاب سده‌های گمشده 1؛ دکتر پرویز رجبی

1,000,000 

کتاب سده‌های گمشده، جلد اول این ویژگی را دارد که نگاهی یک‌نواخت به قضایا می‌اندازد. به هیچ سده‌ای و فرمانروایی محبت خاصی ندارد