شهرزاد؛ ترجمه: عبدالمحمد آیتی

100,000 

از توفیق‌الحکیم 65 داستان و نمایش‌نامه برجای مانده و بسیاری از این آثار به زبان‌های دیگر ترجمه شده است، یکی از این نمایش‏‌نامه‌ها، شهرزاد است. عبدالمحمد آیتی آن را ترجمه کرده است.