ردی از باران؛ به کوشش شروین شاه‌وزی‌پور

100,000 

ردی از باران مجموعه داستانی است از محبوبه شهری و ملیحه نیکبخت