هیأت امناء و هیأت مدیره‌ی «مؤسسه‌ی تحقیق برای توسعه صنعت احداث و انرژی» در محل دفتر نشر پژواک کیوان

 ۱۳۹۶ روز پنج‌شنبه نوزدهم مردادماه دستور جلسه جلسه با حضور آقایان جناب مهندس علی‌اصغر گل‌سرخی، مهندس عباس زرکوب، مهندس جعفر سبوخی و مهندس محمود شریفیان هیأت در محل دفتر انتشارات پژواک کیوان، درباره‌ی ضرورت فعالیت‌های فرهنگی _اجتماعی یکایک افراد جامعه در شرایط کنونی تأکید گردید، ضمناً در مورد ارتباطات فرهنگی نشر پژواک کیوان و مؤسسه‌ی […]

 ۱۳۹۶ روز پنج‌شنبه نوزدهم مردادماه

دستور جلسه

جلسه با حضور آقایان جناب مهندس علی‌اصغر گل‌سرخی، مهندس عباس زرکوب، مهندس جعفر سبوخی و مهندس محمود شریفیان هیأت در محل دفتر انتشارات پژواک کیوان، درباره‌ی ضرورت فعالیت‌های فرهنگی _اجتماعی یکایک افراد جامعه در شرایط کنونی تأکید گردید، ضمناً در مورد ارتباطات فرهنگی نشر پژواک کیوان و مؤسسه‌ی فرهنگی برای توسعه‌ی صنعت، احداث و انرژی و نوع و حد و اندازه‌ی این ارتباط بحث و گفت‌وگو شد

تصمیم‌گیری

  پس‌از تبادل نظر و تأکید بر ضرورت فعالیت‌های فرهنگی_اجتماعی و وظیفه‌ی هر عضو اجتماعی در شرایط کنونی جامعه‌، بر ایجاد ارتباط مستقیم سایت موسسه‌ی فرهنگی توسعه‌‌ی صنعت، …  و سایت پزواک کیوان و تهیه و تدارک خلاصه‌ و معرفی کتاب‌های انتشاریافته از سوی نشر پژواک کیوان برای بارگذاری در سایت آن مؤسسه‌ تصمیم‌گیری شد.

در بخش پایانی گفت‌وگو با رأی مثبت جمع هیأت مؤسس و هیأت مدیره‌ی مؤسسه‌ی فرهنگی احداث، … بخشی از فعالیت‌های فرهنگی مؤسسه و به ویژه در بخش مدیای فضای مجازی مربوطه به مؤسسه بر عهده‌ی مدیر مسئول نشر پژواک کیوان گذاشته شد که از سوی وی نیز با اشتیاق پذیرفته شد .