بایگانی برچسب: پنج مرداد

پنجم مرداد

پنج مرداد به غروب نشسته است همیشه در تأخیرم گشوده است چشم نیلوفر مرداد در سکوت تیره و تار مرداب و من تماشاگر آنم هنوز! م. ا. جعفری