اشکانیان ارمنستان؛ محمد ملکی

1,350,000 

اشکانیان ارمنستان؛ تآلیف محمد ملکی، استاد تاریخ دانشگاه ارومیه

پتفسیر می‌کند و سپس جغرافیای ارمنستان را توصیف و موقعیت سیاسی آن در عصر اشکانیان از نظر می‌گذراند. اشکانیان ارمنستان در جنگ‌های ایران و روم عامل مهمی ‌شمرده می‌شد. می‌توان یکی از عوامل متعد جنگ‌های ایران و روم را در دوران‌های اشکانیان و ساسانیان کشور سرزمین ارمنستان و حکومت‌های وابسته‌ی آن به اشکانیا ایران دانست.