باد و باران؛ زاهاریا استانکو، ترجمه پرویز شهریاری

780,000