آشنایی با تاریخ زبان‌شناسی؛ کورش صفوی

1,000,000 

کتاب آشنایی با تاریخ زبان شناسی از چهارگانه زبان‌شناسی، تألیف کورش صفوی است.

این کتاب همراه با سه کتاب
آشنایی با معنی‌شناسی، آشنایی با تاریخ زبان‌‌های ایرانی و آشنای با نظام‌های نوشتاری ، در یک مجموعه چهارجلدی به مخاطبان ارائه می‌شود.