کتاب نگین انگشتری ایران؛ کاشان

950,000 

بدون نگاهی کوتاه به تاریخ پیش از اسلام کاشان نمیتوان در فضای کاشان، که خودبه‌خود برای سده‌های نخستین دوره اسلامی، تاریخی نانوشته دارد قرار گرفت و نفس کشید.
تاریخ پیش از اسلام کاشان از دو بخش پیش از تاریخ و تاریخی درست شده است که در منابع مربوط به ایران باستان جای نام آن خالی است.

در انبار موجود نمی باشد