ترازوی بالک‌ها؛ هنریش بل، ترجمه: خسرو باقری

60,000 

ترازوی بالک‌ها یکی از آثار هاینریش بل، برگردان از آقای خسرو باقری