بزرگداشت جناب محمود بهفروزی، مترجم کتاب «زیباشناسی و فلسفه هنر» در فرهنگ‌سرای اندیشه

«بزرگ‌داشت آقای بهفروزی؛ مترجم کتاب «زیباشناسی و فلسفه‌ی هنر

. در این مراسم از فعالیت ۵۰ ساله ادبی جناب بهفروزی تقدیر گردید و ترجمه کتاب زیباشناسی و فلسفه هنر  به عنوان یکی از برجسته‌ترین آثار ایشان .یرشمرده شد

. در این مراسم از فعالیت ۵۰ ساله ادبی جناب بهفروزی تقدیر گردید و ترجمه کتاب زیباشناسی و فلسفه هنر  به عنوان یکی از برجسته‌ترین آثار ایشان .یرشمرده شد