آشنایی با تاریخ زبان‌های ایرانی؛ کورش صفوی

1,350,000 

کتاب آشنایی با تاریخ زبان‌های ایرانی از چهارگانه زبان‌شناسی، تألیف کورش صفوی است.

این کتاب همراه با سه کتاب
آشنایی با معنی‌شناسی، آشنایی با تاریخ زبان‌شناسی و آشنای با نظام‌های نوشتاری ، در یک مجموعه چهارجلدی به مخاطبان ارائه می‌شود.