آشنایی با نظام‌های نوشتاری؛ کورش صفوی

580,000 

کتاب آشنایی با نظام‌های نوشتاری از چهارگانه زبان‌شناسی، تألیف کورش صفوی است.

این کتاب همراه با سه کتاب
آشنایی با معنی‌شناسی، آشنایی با تاریخ زبان‌شناسی و آشنایی تاریخ با زبان‌های ایرانی ، در یک مجموعه چهارجلدی به مخاطبان ارائه می‌شود.