سر نخ؛ موسوی

200,000 

کتاب سرنخ مجموعه شعری است از شیما موسوی. این کتاب در سال 1389 به چاپ رسیده است.