تاریخ اجتماعی – سیاسی تاتر در ایران؛ مهدی فلاح‌زاده

780,000 

تاریخ اجتماعی-سیاسی تآتر در ایران، مجموعه‌ی 3 مجلدی است که به بررسی تاریخ تآتر ایران اختصاص .دارد. کتاب «نخست» آن به نمایش آیینی «تعزیه» پرداخته است

تعزیه، تآتر مردم ایران، «تآتر قساوت» است. تآتر تفرق ناگزیر اولیه،یعنی بیداد نخستینی است که در «معرکه خلقت» بر آدم رفته است.