صفحه نخست

فیروزه ی تن

به ان هنگام چه خوش نشسته بود بر فیروزه ی تن و ان زمان که فریادت می کرد کوسه ها را سرگردان شاخه های رقصان شقایق دریایی به خود می خواندند فیروزه ی تن م.ا.جعفری

خفاش کوچولو

خفاش کوچولو

گزینش تریلوژی خفاش کوچولو ـ بال نقره ای، بال آفتابی، بال آتشین- در فصل تابستان برای من غیرمنتظره نبود. آن روزها که برای آماده سازی چاپ روی کتاب کار می کردم، بارها و بارها، همزادپنداری موجب شد تا کودکی خود را در قالب شید، توله خفاش مردنی تریلوژی، یا در قیافه ی آریل، خفاش مادری که در آخرین سفر چندهزار مایلی کوچشان، شوهرش را از دست داد و ناچار شد بچه اش را به تنهایی بزرگ کند.